top of page
Evaluating Performance in Information Technology
Metodologija za merjenje donosnosti vlaganj v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih v NLB

mag. Saša Fajmut, Head of the Center for Training and Education

NLB d.d., HR Department

Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana

T:+386 1 476 3694,

F:+386 1 251 0360

E: sasa.fajmut@nlb.si

www.nlb.si

Te računovodske smernice ponujajo celostno orodje za merjenje uspešnosti vlaganj v IT: t.i. IT Contribution Model, diagram vzročno-posledičnih povezav med inputi, aktivnostmi, neposrednimi rezultati in finančnimi učinki, kazalce za kontrolo ter številne praktične primere.

 

http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_mag_evaluating_performance_in_information_technology_july07.pdf.pdf

Leta 2002 se je skupina vodij izobraževanja v 8 velikih slovenskih podjetjih (NLB, Gorenje, Revoz, Luka Koper, Kovinoplastika Lož, Mercator, Telekom Slovenija in Krka) povezala v skupnem prizadevanju razviti enotne, primerljive kriterije za benchmarking na področju izobraževanja zaposlenih. Skupaj smo razvili metodologijo, ki je prva tovrstna v Sloveniji.

How to Measure and Improve the Value of IT
Benchmarking na področju izobraževanja zaposlenih

Reference na področju merjenja uspešnosti kadrovskih dejavnosti in informatizacije poslovanja

 

Čeprav se HRM in IT strokovnjaki zavedajo pomembnosti ocenjevanja uspešnosti vlaganj v zaposlene in IT, v stroki ni veliko smernic, kako to praktično izpeljati.  Tako so vlaganja v izpopolnjevanje znanj, sposobnosti in veščin zaposelnih (ali informatizacijo poslovanja) pogosto brez izračunov pričakovanih učinkov, še celotnih stroškov (neposrednih in posrednih) pogosto ne ocenimo. Stroških teh investicij so žal hitro večji od načrtovanih, koristi pa nižje in težko dokazljive. Ko se vodje kadrovskih služb in IT oddelkov potegujejo za investicijska sredstva, je prav, da svoje potrebe argumentirajo na enak način kot vodje drugih oddelkov--z izračuni pričakovanih donosov. Dovolite, da vam pri tem pomagamo.

Sodobni sistemi za merjenje uspešnosti vlaganj v informatizacijo poslovanja oziroma informacijsko tehnologijo (digitalizacijo) slonijo na modelih vzročno-posledičnih povezav med inputi, aktivnostmi, neposrednimi rezultati in finančnimi učinki. IT managerji morajo določiti ključne dejavnike uspeha na področju IT in predvideti učinke zanje, hkrati pa razviti kazalce za kontrolo teh dejavnikov in vzročno-posledičnih povezav med njimi in učinki. Adriana je z Marc J. Epsteinom razvila Balanced Scorecard za področje IT ter kazalce za managersko kontrolo, s katerimi lahko IT managerji upravičujejo potrebe po vlaganjih, se uspešno potegujejo za alokacijo resursov in dokazujejo donosnost. 

bottom of page